OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Euromedia Group, a.s. se sídlem Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 49709895 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9675 pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu běžících na platformě Wooky.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Euromedia Group, a.s. se sídlem Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 49709895 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9675 (dále jen „poskytovatel“ nebo „podnikatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem jako podnikatelem a uživatelem jako spotřebitelem (dále jen „uživatel“ nebo „spotřebitel“) prostřednictvím aplikace poskytovatele. Aplikace je poskytovatelem umístěna na webovém rozhraní on-line obchodu na platformě „Wooky“. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba uživatele je také podnikatel a uzavření smlouvy se týká podnikatelské činnosti uživatele.

  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele „Wooky“ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. V rámci využívání webové stránky poskytovatel umožňuje vyhledávání, informace o knihách, prodej elektronických knih (eKnihy), audio knih, digitalizovaných časopisů, článků a dalších literárních děl, zábavné, výukové a další služby (dále jen „služby poskytovatele“).

  3. Správcem veškerého elektronického obsahu (eknihy, ečasopisy, audioknihy) na stránce www.ebux.cz, je společnost Wooky a.s., IČ 28460669, sídlo Hybernská 1007/20, Praha 1, PSČ 11000. Dotazy a reklamace na Wooky a.s. můžete zasílat na email pomoc@wooky.cz, případně kontaktujte infolinku na tel. čísle +420 605 979 997 (pracovní dny 8 - 16 hodin).

  4. Služby webového rozhraní na platformě „Wooky“ může využívat právnická nebo fyzická osoba, způsobilá ke všem právům a povinnostem, ale i osoba nezletilá pod dohledem svých zákonných zástupců a s jejich souhlasem.

  5. Za službu se považuje zpřístupnění elektronické knihy v speciální aplikaci poskytovatele uživateli. Za tuto službu platí uživatel poskytovateli úplatu.

  6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


  1. Pro využívání služeb on-line obchodu se uživatel musí zaregistrovat.

  2. Při registraci na webové stránce a při využívání služeb poskytovatele je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při používání aplikací jsou poskytovatelem považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Poskytovatel nebere zodpovědnost ani za zapomenutí těchto údajů.

  4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel není zodpovědný za zneužití účtu uživatele.

  5. Uživatel může použít své uživatelské jméno a heslo pro registraci omezeného počtu zařízení. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní prostřednictvím aplikací na platformě Wooky. Ze svého uživatelského rozhraní v aplikaci Wooky může uživatel využívat služeb poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“).

  6. Poskytovatel může omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu v aplikaci, a to zejména v případě, kdy uživatel neumožní aplikaci během požadované doby spojení se serverem, a to bez náhrady. Opětovný přístup získá aplikace k uživatelskému účtu až v případě, kdy uživatel opětovně zadá své uživatelské jméno a heslo a toto bude ověřené s jeho registrací. Poskytovatel může omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu a to v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), a to bez náhrady.

  7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

  8. Uživatel není oprávněn nějakým způsobem maskovat nebo utajovat svou IP adresu nebo geografickou polohu.

 3. ELEKTRONICKÉ KNIHY A ZAŘÍZENÍ


  1. Uživatel bere na vědomí, že elektronické knihy jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření, a zavazuje se, že knihy nebude modifikovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných elektronických knih. Uživatel je zodpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout.

  2. Uživatel si je vědom toho, že knihy lze číst jen na některých technických zařízeních, a to na těch, které mají nezbytné softwarové vybavení pro využívání služeb, zejména aplikaci Wooky. Technické zařízení, zejména tzv. chytrý mobilní telefon, tablet, phablet, přenosný nebo nepřenosný počítač a další, musí být dostatečně technicky způsobilý provozu aplikace Wooky a pro některé procesy samotné aplikace Wooky je vyžadováno dostatečné a stabilní připojení k internetové síti.

  3. Uživatel může vybrané eKnihy číst i bez použití aplikace Wooky čtečka. Tato možnost je dostupná jen u eKnih, jejichž dostupnost je označena logem podporované čtečky třetích stran, například čtečka Kindle (logotyp „amazon kindle“). Tuto možnost může uživatel používat až po ověření jeho osobních údajů (jméno, adresa, telefonní číslo) prostřednictvím poskytovatelem akceptovaných způsobů ověření, dostupných na platformě Wooky. eKnihy jsou v tomto případě chráněny tzv. sociálním DRM, kdy každá kopie eKnihy, kterou si uživatel nechá do podporované čtečky distribuovat, je unikátní a označena viditelnými i skrytými identifikačními znaky, jež následně umožní uživatele identifikovat.

  4. Jestliže uživatel nemá nezbytné softwarové vybavení, poskytovatel nezodpovídá za nemožnost stažení díla.

  5. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet, pokud uživatel poruší své závazky, zejména závazek knihy nemodifikovat, nezneužít, nešířit, a realizuje kroky vedoucí k narušení ochrany elektronických knih. Jestliže dojde k takovému zrušení uživatelského účtu, ztratí uživatel možnost přihlásit se do svého uživatelského rozhraní. Aplikace Wooky (čtečka), prostřednictvím které bude mít uživatel přístup ke knihám, si může sama vyžádat update (jestliže to bude potřebné) a uživatel ho musí strpět. Pokud updatu na dané čtečce zabrání, aplikace se deaktivuje a uživatel na této čtečce dočasně ztratí ke knihám přístup. Tento mu bude obnovený po updatu aplikace.

 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


  1. Jednotlivá webová rozhraní na platformě „Wooky“ obsahují seznam elektronických knih nabízený poskytovatelem k využívání, a to včetně uvedení ceny služby pro jednotlivé elektronické knihy. Ceny služeb nabízených elektronických knih jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

  2. Veškerá prezentace elektronických knih nabízených poskytovatelem k využívání umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3. Smlouva o poskytování služeb vzniká mezi uživatelem a poskytovatelem registrací.

  4. Uživatel si může knihu objednat dvojím způsobem, a to buď kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“ nebo na tlačítko „platba mobilem“. Platba mobilem umožňuje uživateli zaplatit rychle a komfortně pomocí služby SMS platba na principu tzv. prémiových SMS pouze za jednu položku zboží na e-shopu. Uživatel musí za tímto účelem registrovat na obchodě své telefonní číslo a projít ověřovacím procesem. Ověřovací proces spočívá v ověření té skutečnosti, že uživatel mobilním telefonem s uvedeným telefonním číslem skutečně disponuje. Na mobilní telefon je pak odeslán ověřovací kód, který uživatel opíše do formuláře na obchodu a tím dojde k ověření uživatelova mobilního telefonu. Tento ověřovací proces může proběhnout už při registraci uživatele nebo pak při prvním použití platby mobilním telefonem. Toto ověření probíhá pouze jednou, ale Poskytovatel si vyhrazuje právo si ověření kdykoliv vyžádat znovu, v případě podezření na neoprávněné užití mobilního telefonu. K použití nákupu a platby pomocí mobilního telefonu je bezpodmínečně nutné, aby uživatel měl u svého poskytovatele mobilních telefonických služeb aktivovanou službu SMS platba, respektive PR SMS („prémiové SMS“) a zároveň, aby měl dostatečný zůstatek či limit plateb odpovídající ceně vybraného e-zboží. Samotný platební proces pak představuje doručení jedné nebo více platebních SMS z telefonního čísla 90299XXX, kde XXX představuje cenu platební SMS v Kč s DPH. Kombinací více platebních SMS je docíleno úhrady celé částky platební transakce, o průběhu platby je uživatel informován pomocí textu v platební SMS. Nedojde-li k úhradě celé částky platební transakce, například z důvodu vybití mobilního telefonu, je nutné kontaktovat zákaznickou podporu a domluvit se na dokončení platební transakce. Tlačítko „přidat do košíku“ umožňuje nákup více položek e-zboží najednou a výběr z více platebních metod. Kliknutím na toto tlačítko uživatel přidá knihu do svého elektronického košíku na webovém rozhraní.

  5. Při objednávání knih poskytovatel pracuje s údaji uvedenými již při registraci. Tyto údaje jsou poskytovatelem považovány za správné a uživatel za jejich správnost zodpovídá.

  6. Nabídka využívání služeb elektronických knih a jejich ceny zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Cena knihy se vztahuje na moment platby, ne na moment přidání do košíku.

  7. Uživatel si může v nákupním košíku zvolit způsob platby za elektronické knihy a další e-zboží. Uživatel uhradí uvedenou částku prostřednictvím svého mobilního telefonu pomocí SMS platby či m-platby, platební či kreditní kartou, bankovním online převodem nebo bankovním převodem. Platba kartou je podmíněna povolenými platbami na internetu u banky či poskytovatele platebních služeb, který uživateli platební kartu vydal. Podmínky užití SMS platby jsou popsány výše. M-platba je moderní platební metoda výhodná především při platbě z mobilních stránek e-shopu a připojení na internet přes mobilní internet, kdy mobilní operátor provede automatickou identifikaci uživatele ve své síti a přesměruje jej na platební bránu, kde dojde uživatelem k odsouhlasení částky a následně autorizaci a realizaci platební transakce mobilním operátorem. Při platbě pomocí m-platby pomocí internetového připojení jiného než mobilního od poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb dojde ještě k ověření a autorizaci uživatele.

  8. Bankovní online převod je rychlý platební nástroj pomocí internetového bankovnictví uživatele, které musí být aktivní od poskytovatelské banky uživatele. Uživatel je následně přesměrován do svého internetového bankovnictví, kde je mu automaticky vygenerován příkaz k úhradě konkrétní částky. Po autorizaci uživatelem dojde ke schválení transakce poskytovatelskou bankou uživatele a předání informace do Wooky platformy Poskytovatele.

  9. Bankovní převod je klasický standardní bankovní převod, kdy je uživatel vyzván k zaplacení převodem z účtu na účet Poskytovatele a k tomu jsou mu zobrazeny všechny potřebné informace, jako číslo bankovního účtu Poskytovatele, částka, variabilní symbol apod.

  10. Všechny výše popsané platební nástroje Poskytovatel používá pomocí dalších finančních institucí, partnerů, kteří zprostředkovávají platební transakce, ať už jde o poskytovatele platebních služeb, banky, mobilní operátory apod. Poskytovatel zakoupené eKnihy a další zakoupené e-zboží zpřístupní až tehdy, kdy je o realizaci a průběhu platby informován těmito partnery, což je obvykle online okamžitě po připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.

  11. Poskytovatel prohlašuje, že platební služby pro jednotlivé platební metody, konkrétně platby pomocí platebních karet, SMS platby zajišťuje pro poskytovatele společnost MobilBonus s.r.o. (dále jen „MB“), sídlo Úvoz 18, 58601 Jihlava, IČ: 26935830. Platební metodu online bankovní převod zajišťuje MB ve spolupráci se společností PayU Czech Republic, s.r.o., sídlo Karolinská 650/1, 186 00 Praha – Karlín, IČ: 24129119. MB poskytuje platební služby z obchodního i technického hlediska a realizuje platební transakce na svůj účet a své obchodní jméno. Případné reklamace a dotazy na platební transakce může uživatel směřovat přímo na MB prostřednictvím telefonické linky +420 777717535 (po-pá 08 – 16h) nebo pomocí emailové podpory na adrese help@mobilbonus.cz, či písemně na adresu sídla. Uživatel se může obrátit také přímo na poskytovatele a jeho technickou podporu, telefon: +420 605 979 997 (pracovní dny 8 - 16 hodin), email: info@ebux.cz . Aktuální kontakty jsou vždy uvedeny v zápatí e-shopu.

  12. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost některých platebních metod v závislosti na situaci na trhu a nabídce platebních metod jejich poskytovateli. Rovněž si poskytovatel vyhrazuje právo libovolnou platební metodu uživateli zcela znepřístupnit a neumožnit tak její využití, a to vždy tak, aby vždy zůstala alespoň jedna platební metoda dostupná.

 5. DÁRKOVÉ POUKAZY

  1. Uživatel může prostřednictvím svého uživatelského účtu na webové stránce nakoupit dárkové poukazy v různé finanční hodnotě uvedené na webové stránce (dále jen „dárkový poukaz“).

  2. Dárkový poukaz je považován za zboží nabízené poskytovatelem na webové stránce a k jeho koupi dochází způsobem dle čl. 4. těchto obchodních podmínek na základě smlouvy o poskytování služeb.

  3. Na webové stránce může uživatel vybrat a upravit vzhled dárkového poukazu, včetně umístění věnování na dárkový poukaz.

  4. Dodání dárkového poukazu proběhne dle volby uživatele při uzavírání příslušné smlouvy o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je dárkový poukaz, na webové stránce, a to

  - zasláním dárkového poukazu na emailovou adresu,

  - stažením dárkového poukazu z webové stránky v PDF formátu nebo

  - zasláním kódu dárkového poukazu v SMS.

  5. Poskytovatel odpovídá za řádné odeslání dárkového poukazu na emailovou adresu či telefonní číslo uvedené uživatelem či za jeho poskytnutí ke stažení z webové stránky ve formátu PDF. Poskytovatel neodpovídá uživateli za nedoručení dárkového poukazu v důsledku uvedení nesprávné emailové adresy či telefonního čísla nebo nemožnost stažení souboru PDF v důsledku softwarového vybavení uživatele.

  6. Dárkový poukaz je přenosný. Dárkový poukaz však může být u poskytovatele uplatněn pouze prostřednictvím uživatelského účtu zřízeného dle čl. 2. těchto obchodních podmínek (ke způsobu uplatnění dárkového poukazu viz níže).

  7. Dárkový poukaz opravňuje jeho držitele k nákupu čehokoli z nabídky na webové stránce s výjimkou jiných dárkových poukazů, a to do výše hodnoty dárkového poukazu a po dobu platnosti dárkového poukazu.

  8. Dárkový poukaz je platný jeden rok od jeho dodání některým ze způsobů uvedených výše (tedy formou emailu, stažením souboru PDF či zasláním SMS). Po uplynutí doby jeho platnosti nelze již dárkový poukaz aktivovat a použít k nákupu u poskytovatele (ke způsobu uplatnění dárkového poukazu viz níže). Pro vyloučení pochybností nenáleží za dárkový poukaz v žádném případě jakákoli finanční náhrada. Tím není dotčena odpovědnost poskytovatele za řádné dodání předmětu objednávky uskutečněné na základě uplatnění dárkového poukazu (ke způsobu uplatnění dárkového poukazu viz níže).

  9. Dárkový poukaz může být u poskytovatele uplatněn pouze následujícím způsobem. Je-li držitel dárkového poukazu zároveň uživatelem, přihlásí se do svého uživatelského účtu. Není-li držitel dárkového poukazu (obdarovaný) zároveň uživatelem, musí si zřídit uživatelský účet nebo dárkový poukaz využít prostřednictvím již existujícího uživatelského účtu za pomoci jiného uživatele. Po přihlášení do uživatelského účtu zadá držitel dárkového poukazu v příslušné sekci na webové stránce pro využití dárkových poukazů (elektronická peněženka – kredit) kód dárkového poukazu a tím dojde k automatickému navýšení kreditu uživatele v jeho elektronické peněžence v uživatelském účtu o hodnotu uvedenou na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz může být aktivován (použit) pouze jednou. Při nejbližších nákupech uživatele na webové stránce následujících bezprostředně po aktivaci dárkového poukazu budou k úhradě těchto nákupů přednostně automaticky používány elektronické peníze z kreditu (elektronické peněženky) uživatele, které do elektronické peněženky přibyly na základě aktivace dárkového poukazu, dokud nebude hodnota dárkového poukazu zcela vyčerpána. Pro vyloučení všech pochybností lze provádět nákupy za elektronické peníze z aktivovaného dárkového poukazu i po uplynutí platnosti dárkového poukazu, byl-li dárkový poukaz aktivován před uplynutím doby jeho platnosti.

  10. Poskytovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo odcizení dárkového poukazu či kódu na něm uvedeného po odeslání či zpřístupnění dárkového poukazu či kódu uživateli některým ze způsobů výše.

 6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


  1. Služby poskytované poskytovatelem můžou být využívané jen k zákonným účelům. Veškerá činnost, která je vykonávána v rozporu s legislativou České republiky, je zakázaná. V případě zjištění jakýchkoliv závad je uživatel povinen ihned informovat poskytovatele.

  2. Uživatel není oprávněn podnikat jakékoliv kroky, které by mohly mít negativní dopad na provoz aplikace nebo serveru.

  3. Uživatel se zavazuje, že se nebude snažit prolomit ochranu autorských práv a další předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.

  4. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu a elektronických knih, měnit, upravovat či jinak zasahovat do webu nebo elektronických knih.

  5. Uživatel si je vědom, že nemůže šířit získané knihy, a pokud tyto knihy rozšíří, je zodpovědný za škodu a může po něm být vymáhána náhrada způsobené škody.

  6. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák. č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


  1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů; jméno a příjmení, adresa, bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatele a třetích stran.

  4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním osobních údajů objednatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je společnost MobilBonus s.r.o., sídlo Úvoz 18, 58601 Jihlava, IČ: 26935830

  6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele. Poté však bude zrušena jeho registrace, uživatelský účet i přístup ke knihám.

  8. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a) požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

  b) požadovat, aby mu poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  Zejména se může jednat o blokování, opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s elektronickými knihami na elektronickou adresu nebo na telefonní číslo uvedené uživatelem. Zpracovatele může uživatel kontaktovat na adrese MobilBonus s.r.o., Úvoz 18, 58601 Jihlava. Nebo pomocí infolinky +420 605 979 997, či e-mailové adresy pomoc@wooky.cz

 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn.

  2. Podnikatel jako prodávající odpovídá spotřebiteli jako kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména podnikatel odpovídá spotřebiteli u, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  a) má zboží vlastnosti, které podnikatel nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití podnikatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d) je zboží v odpovídajícím množství, a

  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  5. Práva z vadného plnění může uživatel uplatňovat poštou na adrese Wooky a.s., Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1, prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: +420 605 979 997 (pracovní dny 8:00-16:00) nebo e-mailem info@ebux.cz. Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (§ 1823 NOZ)


  1. V souladu s ustanovením § 1823 NOZ začne poskytovatel služeb s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti uživatele učiněné v textové podobě.

  2. Uživatel svou objednávkou souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato okamžitě, a tedy plnění je poskytnuto ze strany poskytovatele obratem po připsání příslušné platby. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele. Započatým plněním se rozumí poskytnutí zpřístupnění zakoupeného obsahu do aplikace Wooky čtečka, respektive stažení fyzických souborů přímo do uživatelského účtu v aplikaci Wooky čtečka či čtecích zařízení třetích stran.

  3. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, uživatel má  v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě třiceti dnů a tato lhůta začne běžet ode dne uzavření smlouvy a u  kupní smlouvy od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele.

  4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Pokud spotřebitel obdržel zboží, zboží musí být podnikateli vráceno do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí podnikatel peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem , a to stejným způsobem, jakým je podnikatel od uživatele přijal. Podnikatel je taktéž oprávněn vrátit peněžité prostředky jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

  6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím (podnikatelem) jako dárcem a kupujícím (spotřebitelem) jako obdarovaným uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu podnikateli vrátit poskytnutý dárek.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


  1.Podnikatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit anebo doplnit. Změny nebo doplňky těchto podmínek vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webovém rozhraní na platformě „Wooky“.

  2.Registrací spotřebitel zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami podnikatele jako poskytovatele.

V Praze, 4. 2. 2016


Příloha: Vzor formuláře - Odstoupení od smlouvy

Příloha: Vzor formuláře - ReklamaceHotline